REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG w SERWISIE www.FlyFox.eu

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem jest FlyFox Limited z siedzibą w 2120 Carey Ave, Cheyenne, WY 82001, USA.

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną: zakup Voucherów wymienialnych na pobyty w hotelach w destynacjach opisanych na stronie fly-fox.eu
 2. Aktualny zakres usług oferowanych Klientom dostępny jest na Stronie internetowej fly-fox.eu.
 3. W związku z ciągłym rozwojem usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.
 4. Informacje o wszelkich modyfikacjach są publikowane na stronie internetowej fly-fox.eu i nie stanowią zmiany Regulaminu.
 5. FlyFox Limited zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego FlyFox Limited poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej stronie internetowej fly-fox.eu


Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu i zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

 

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych fly-fox.eu następujących treści: 
 2. powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych fly-fox.eu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. FlyFox Limited nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze strony internetowej fly-fox.eu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. FlyFox Limited nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
 5. FlyFox Limited zaleca również stosowanie programów antywirusowych. FlyFox Limited nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, FlyFox Limited ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w systemie. Rezygnacja, o której mowa w ust. 5, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów. 

 


Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. FlyFox Limited świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez FlyFox Limited ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy użytkownik może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług na stronie internetowej.
 5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z FlyFox Limited na skorzystanie z danej usługi.
 6. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej na stronie internetowej.
 7. FlyFox Limited jest zobowiązana zbierać przesłane przez Klientów zgody na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 8. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji.
 9. FlyFox Limited zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 


Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres FlyFox Limited podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie usługi.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez FlyFox Limited przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi usługami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: contact@fly-fox.eu.
 2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub poprzez adres contact@fly-fox.eu.

 

OGÓLNE WARUNKI AKTYWACJI VOUCHERÓW.

Prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami, aby uniknąć nieporozumień i problemów podczas rezerwacji.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za aktywację Voucherów oraz rezerwacje hotelowe jest spółka FlyFox Limited z siedzibą w 2120 Carey Ave, Cheyenne, WY 82001, USA.
 2. Voucher, który otrzymali Państwo na swój adres e-mail upoważnia Państwa do skorzystania z oferty pobytu w jednym z obiektów hotelowych wymienionych na stronie flyfox.eu
 3. Podczas aktywacji Vouchera należy ponieść bezzwrotny koszt opłat i podatków lokalnych uzależnionych od lokalizacji hotelu.
 4. FlyFox Limited oferuje dodatkowy - gratisowy Voucher, w dowolnej – wybranej przez Klienta destynacji dla wszystkich Klientów, którzy podzielą się wrażeniami z wyjazdu w formie krótkiego filmu (min. 30 sek.) i wyrażą zgodę na jego opublikowanie na stronach internetowych i profilach internetowych administrowanych przez FlyFox Limited.

 

Warunki szczególne aktywacji i wykorzystania Vouchera nabytego w serwisie www.flyfox.eu oraz rezerwacji pobytu hotelowego.

 1. Aktywacja Vouchera odbywa przez stronę fly-fox.eu
 2. Voucher należy aktywować w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Data ważności Vouchera dotyczy wyłącznie czasu jego aktywacji, a nie zarezerwowanego wyjazdu. Sam wyjazd musi się odbyć przed upływem 12 miesięcy od daty aktywacji Vouchera.
 3. Aktywowany Voucher upoważnia do bezpłatnego pobytu w jednym z wybranych kompleksów hotelowych dla dwóch osób dorosłych i maksymalnie dwójki dzieci do dnia ukończenia 18 roku życia. Liczba dostępnych noclegów uzależniona jest od destynacji, a ich wykaz znajduje się pod poniższym linkiem. 
 4. Podczas aktywacji Vouchera, wymagane jest wniesienie lokalnych opłat klimatycznych i podatków.
 5. Po aktywacji Vouchera należy podać trzy preferowane okresy pobytu. Rezerwacja pobytu nastąpi zgodnie z kolejnością preferowanych okresów pobytu oraz dostępnością pokoi w hotelu.
 6. Rezerwacji pobytu należy dokonać z, co najmniej, 40-dniowym wyprzedzeniem.
 7. Aktywowany Voucher nie obejmuje kosztów biletów lotniczych, komunikacyjnych, wyżywienia, napiwków, opłat za wynajem dowolnego sprzętu, ani żadnych innych wydatków osobistych i losowych.
 8. Wymaga się, aby osoba wykorzystująca Voucher:
  1. miała ukończone 21 lat,
  2. posiadała kartę kredytową Visa, Mastercard lub Amex, a także dokument poświadczający tożsamość,
  3. posiadała stałe miejsce zamieszkania w odległości nie mniejszej niż 100 mil (161 kilometrów) od lokalizacji hotelu.
 9. Wszystkie wniesione opłaty są bezzwrotne. Niewykorzystana rezerwacja pobytu nie uprawnia do żądania zwrotu poniesionych opłat.
 10. Możliwość dokonania rezerwacji jest zależna od dostępności pokoi. Rezerwacji można dokonywać online przez 7 dni w tygodniu.
 11. W niektórych terminach dostępność hoteli może być limitowana, szczególnie w okresach świątecznych i podczas weekendów. W takich przypadkach, FlyFox Limited zastrzega sobie prawo do zaproponowania noclegów w hotelach o takim samym lub podobnym standardzie w tej samej miejscowości. W w/w sytuacjach, warunkiem rezerwacji pobytu moze być konieczność wniesienia przez Korzystającego z Vouchera, dodatkowej opłaty za nocleg, o czym, Korzystający z Vouchera zostanie wyraźnie uprzedzony i poinformowany.
 12. Niedostępność hotelu w żądanym okresie nie uprawnia Korzystającego z Vouchera do żądania zwrotu poniesionych opłat.
 13. W uzasadnionych przypadkach Korzystającemu z Vouchera, za zgodą FlyFox Limited, przysługuje prawo do przedłużenia ważności Vouchera o jeden miesiąc.
 14. Po dokonaniu rezerwacji nie jest możliwa zmiana daty pobytu, a niewykorzystany Voucher traci ważność.
 15. Jeden Voucher upoważnia do rezerwacji jednego pokoju przez jedno gospodarstwo domowe tj. rodzinę, grupę przyjaciół lub znajomych.
 16. Możliwość realizacji Voucherów jest ograniczona do wykorzystania jednego Vouchera przez jedno gospodarstwo domowe raz na 12 miesięcy oraz jednego celu podróży (hotelu) na całe życie.
 17. Voucher nie ma wartości pieniężnej. Voucher traci ważność w przypadku jego niewykorzystania lub podjęcia czynności zabronionych przepisami prawa.
 18. Odsprzedaż lub zamiana Vouchera spowoduje jego unieważnienie.
 19. Obiekty hotelowe mogą pobierać opłaty lokalne lub depozyty z tytułu, korzystania z Internetu, połączeń telefonicznych, sejfu, leżaków, parasoli, ręczników plażowych, itp.).
 20. Warunki niniejszej oferty mogą być zmienione bez uprzedzenia.