Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FlyFox Limited z siedzibą w 2120 Carey Ave. Cheyenne, WY 82001, USA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sekretarza Stanu Wyoming pod numerem 2018-000826791.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową o świadczenie usług. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora jest świadczenie usług polegających na rejestracji spółki i lub świadczeniu usług związanych z działalnością spółki.
 3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru usług świadczonych na Pani/Pana rzecz. Dodatkowo, przy dokumentowaniu sprzedaży usług na Pani/Pana rzecz, Administrator zobowiązany jest uzyskać od Pani/Pana dane niezbędne do wyświadczenia usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy, a tym samym uniemożliwi świadczenie usług.
 4. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
  2. Sieciom hotelowym i pośrednikom współpracującymi z Administratorem
  3. Prawnikom współpracującym z Administratorem,
  4. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
  5. Firmom kurierskim i pocztowym.
 7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.